مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز منصوب شد ، به گزارش روابط عمومی معاونت مراقبت پرستاری متن حکم دکتر اعظم زارع به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر اعظم زارع

سلام علیکم؛

احتراماً با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و تخصص سركارعالي به موجب اين حكم  به عنوان سرپرست مديريت خدمات پرستاري استان منصوب مي گرديد . انتظار است موارد ذيل جزء برنامه هاي شما قرار گيرد:

  1. تقويت آموزش ضمن خدمت پرستاران در جهت ارتقاء سلامت بيماران
  2. كمك به آموزش پرستاري و هماهنگي و همكاري با دانشكده پرستاري
  3. ارتقاء انگيزه هاي علمي ، حرفه اي پرستاران بعنوان تيم درماني
  4. تقويت همكاري تيمي بين پرستاران و دانشجويان پرستاري و پزشكان ، دستياران و دانشجويان پزشكي
  5. تقويت علمي و حرفه اي مراقبت هاي پرستاري اورژانس بعنوان خط اول درمان بيماران
  6. ارتقاء شغلي پرستاران با همكاري انجمن پرستاري و معاونت پرستاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
  7. كمك به پرداخت مبتني بر عملكرد واقعي پرستاران
  8. بهبود روابط كاري بين تيم هاي پرستاري
  9. بازگشت به اصول و ديسيپلين هاي پرستاري
  10. كمك به راه اندازي و پيشبرد homecare

اميد است با ياري خداوند متعال در پيشبرد اهداف فوق موفق باشد

دکتر علی بهادر
رییس دانشگاه

به نقل از سایت معاونت پرستاری