خدمات پرستاری از بیمار در منزل و بیمارستان شامل موارد زیر می باشد

مراقبت های پرستاری تخصصی (عادی)
مراقبت های پرستاری تخصصی (عادی)
مراقبت های پرستاری تخصصی ICUوCCU
مراقبت های پرستاری تخصصی ICUوCCU
مراقبت های ویژه بهیاری و کمک پرستاری
مراقبت های ویژه بهیاری و کمک پرستاری