نماینده نوین در اصفهان ( خمینی شهر )

نماینده مرکز پرستاری در منزل نوین در شهر اصفهان (خمینی شهر) :

نام مدیریت نماینده : جناب آقای سعید امامی

شماره تماس : ۳۳۵۱۷۱۸۲

شماره همراه :۰۹۱۳۸۳۲۷۸۰۰

آدرس : اصفهان – خمینی شهر – خیابان بوعلی – رو به روی بیمارستان شهید اشرفی – ساختمان پارسیان