مرکز پرستاری نوین دارای نماد الکترونیکی دو ستاره می باشد

نماد الکترونیک
نماد الکترونیک