خدمات آزمایشگاهی در منزل شامل موارد زیر می باشد:

نمونه گیری انواع آزمایشات
خدمات سازمانی و چکاپ
خدمات سازمانی و چکاپ