اعطای تندیس کارآفرین برتر حوزه سلامت به مرکز پرستاری نوین در سال ۱۳۹۴

 

تندیس کارآفرین برتر
تندیس کارآفرین برتر