HCIS  به عنوان اولین نمونه از سامانه جامع اطلاعات مراکز هوم کر دارای نو آوری در مدیریت پرسنل عملیاتی ، بیماران و قراردادها است و تمامی عملیات مراکز هوم کر را مدیریت نموده و با این سامانه یک مرکز هوم کر می‌تواند بدون نیاز به نرم افزارهای جانبی به فعالیت بپردازد.

مرکز پرستاری نوین اولین مرکز و ابداع کننده ایدهHCIS  در ایران است