مراقبت مقطعی در بیمارستان ۲۴ ساعته

2,000,000

مراقبت مقطعی (مدت معین) در بیمارستان

نکته قابل توجه: در صورتی که ساعت شروع به کار پرسنل و یا ساعت پایان کار پرسنل ساعت نامتعارفی باشد، شما می بایست سرویس ایاب و ذهاب را به صورت جداگانه خریداری نمایید.

توضیحات

مراقبت مقطعی (مدت معین) در بیمارستان

نکته قابل توجه: در صورتی که ساعت شروع به کار پرسنل و یا ساعت پایان کار پرسنل ساعت نامتعارفی باشد، شما می بایست سرویس ایاب و ذهاب را به صورت جداگانه خریداری نمایید.