مرکز پرستاری نوین عضو رسمی انجمن کسب و کار های اینترنتی می باشد

 

انجمن کسب و کارهای اینترنتی
انجمن کسب و کارهای اینترنتی