دریافت مدرک شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

 

سطح A سال 2015
سطح A سال ۲۰۱۵
سطح B سال 2016
سطح B سال ۲۰۱۶