مرکز پرستاری نوین در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ موفق به دریافت جایزه شهرت برند سوئیس گشت.

2015 شهرت برند
2015 شهرت برند
سطح A سال 2015
سطح A سال ۲۰۱۵