بخش استخدام
مشخصات فردی
نام پدر : نام خانوادگی :  نام :
تاریخ تولد : محل صدور :  شماره شناسنامه :
دین / مذهب :  محل تولد :
تعداد افراد تحت تکفل : تعداد فرزندان :  وضعیت تاهل :
 وضعیت نظام وظیفه :
ایمیل: تلفن همراه: تلفن منزل:
آدرس محل سکونت:
مشخصات فردی
شغل : محل کار :  نام و نام خانوادگی :
 نسبت :
نشانی یا تلفن تماس :
مشخصات فردی
معدل نمرات
سالهای تحصیل
پایان شروع
نام آموزشگاه گرایش تحصیلی رشته تحصیلی مقطع
تحصیلی
مشخصات فردی
تلفن محل کار فرد دوم فرد اول آخرین پست سازمانی نوع فعالیت
سالهای اشتغال
پایان شروع
نام محل کار
ماه سال
 در صورت داشتن سوابق بیمه مدت سابقه خود را درج نمایید :
مشخصات فردی
سوابق:
چه مرکزی: چه مدت:
مشخصات فردی
گواهی پایان دوره محل اجرا مدت برگزاری دوره عنوان دوره
مشخصات فردی


سایر :
انگلیسی
مکاتبه
مکالمه
مشخصات فردی
نحوه همکاری:
مشخصات فردی
مشخصات فردی
مشخصات فردی
مشخصات فردی
 اولویت اول :
 اولویت دوم :
 اولویت سوم :
 حقوق درخواستی :
 آیا مایل به انجام ماموریت در شهرستانها
می باشید ؟
فايل سوابق شغلي و تحصيلي
بدینوسیله اعلام میدارم با آگاهی کامل نسبت به
سوالات پاسخ داده و در صورتیکه هر زمان عدم صحت مندرجات بالا برای مرکز پرستاری نوین
محرز و آشکار گردد ، این شرکت مجاز است تا بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و از
این بابت هیچ گونه ادعای حقوقی نخواهم داشت .