اجاره تجهیزات پزشکی
اجاره و فروش تجهیزات پزشکی

اجاره تجهیزات پزشکی: باتوجه به پیشرفت امکانات و تجهیزات پزشکی و از طرفی افزایش خطر عفونتهای مقاوم به درمان بیمارستانی ، بسیاری از پزشکان دلسوز بعد از انجام اقدامات ضروری بیمارستانی اقدام به ترخیص بیمار می کنند. ما برای کاهش هزینه شما به شما پیشنهاد می کنیم وسایل گران و یا سایر وسایل پزشکی مورد نیاز خود را که می توانید از ما و یا همکاران ما اجاره کنید بهتر است که برای مدتی که مورد نیاز شماست اجاره کنید. شما می توانید بعد از اتمام مراحل درمان بیمارتان نسبت به عودت تجهیزات اقدام کنید.

ثبت درخواست