احمد جهان مهین

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران – کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق کاری :
۱- پرستاری بخش جراحی توراکس (قفسه سینه)
۲- پرستاری بخش شیمی درمانی و انکولوژی
۳- پرستاری بخش SICU
۴- پرستاری بخش پیوند کبد
۵- پرستاری بخش برونکوسکوپی و پیوند ریه
۶- پرستاری بخش هاروست (برداشت عضو)
۷- پرستاری بخش کاتتریسم و آنژیوپلاستی قلب
۸- پرستاری بخش CCU
۹- پرستاری بخش دیالیز
۱۰- پرستاری زخم و درمانهای نوین زخم
۱۱- مدیریت مراقبتهای تخصصی بالینی بیماران در منزل به مدت ۸ سال
۱۲- مدیریت مراقبتهای تخصصی در مرکز پرستاری نگین ۳ سال
۱۳- شرکت در طرحهای علمی و تحقیقاتی و پژوهشی