بیمارانی که به دلایل مختلف دچار مراحل پیشرفته بیماری شده اند و ادامه حیات آنها پس از مراحل ترخیص از بیمارستان وابسته به دستگاههای پیچیده پزشکی و ICU می باشد در این دسته قرار دارند. این بیماران با تمام تجهیزات ICU که اختصاصا جهت Home Careطراحی و ساخته شده اند از ICU یا سایر بخشهای بیمارستان طی فرایند کاملا پیچیده ای از بیمارستان ترخیص و با Safety و اطمینان کامل و ضمن رعایت تمام استانداردهای  پزشکی و درمانی به منزل منتقل میشوند. این بیماران معمولا توسط پزشک مربوطه از بیمارستان قابل ترخیص بوده و کاهش مدت اقامت بیمار در فضای ICU میتواند خطرات ناشی از عفونتهای بیمارستانی و سایر موارد را به مراتب کاهش دهد.

مراحل:

– این مددجویان توسط سوپروایزر و سایر کارشناسان مرکز کارشناشی می شوند.

–  پس از ارزیابی بیمار و تجهیزات مورد نیاز بیمار، محل استقرار بیمار در منزل با تجهیزات کامل آماده به کار میشود. 

– پرستار متخصص ICU جهت انتقال بیمار به منزل هماهنگ می شود.

– نسبت به ترخیص بیمار اقدام می شود.

– برنامه مراقبتی و درمانی با توجه به درمانهای درحال انجام و با هماهنگی با پزشکان مربوطه و بر اساس شرایط مریض  توسط سوپروایزرمرکز تنظیم می شود.

(شرایط و نحوه مراقبت در منزل ضمن قرارداد به اطلاع همراهان بیمار رسانده می شود.)