بررسی جامع سالمندي ( Comprehensive Geriatric Assessment )
عبارت از يك فرايند چند بعدي است كه براي ارزيابي توانايي عملكردي ، سلامت جسمي ، سلامت شناختي و ذهني و وضعيت اجتماعي – محيطي يك فرد سالمند طراحي شده است . ارزيابي جامع سلامت سالمندان (CGA ) با يك ارزيابي پزشكي استاندارد تفاوت دارد. زيرا ارزيابي سالمندي شامل محورهاي غير پزشكي نيز مي شود كه با تاكيد بر توانايي عملكرد و كيفيت زندگي و بهره گيري از يك تيم مشاركتي همراه است . اين ارزيابي تشخيص مشكلات سلامت ، تنظيم طرح هاي درمان و پيگيري ، هماهنگي مراقبت ، تعيين نياز و محل مراقبت دراز مدت و بهره گيري كامل از منابع سلامت را تسهيل مي كند . ارزيابي جامع سلامت بيماران سالمند آسيب پذير ويا داراي بيماري مزمن مي تواند مراقبت از آنان و پيامد هاي باليني وضعيت آنها را تقويت نمايد .
مزاياي ارزيابي جامع وضعيت سلامت سالمندان شامل :
۱٫ غربالگري و تشخيص زود هنگام بيماري
۲٫ كم كردن عوارض جانبي دارو درماني
۳٫ بهينه سازي مهارت هاي شناختي و عاطفي
۴٫ بهينه سازي استقلال عملكردي
۵٫ كاهش بستري شدن و زمان بستري
۶٫ كاهش پذيرش در خانه سالمندان
۷٫ كاهش هزينه سلامت و مراقبت
۸٫ كاهش مرگ ومير
CGA در عمل شامل ارزيابي ، مديريت ، پيگيري و كنترل برنامه هاي فردي و اجتماعي مي باشد و در سه سطح پيشگيري اوليه، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالثيه مطرح می باشد.
در صورتی که شما سالمندی در خانه دارید ، می توانید با شرکت خدمات پرستاری نوین تماس گرفته و از این سرویس استفاده نمایید.کارشناس شرکت با هماهنگی قبلی به منزل شما آمده و بر اساس فرم مخصوص ضمن ارزیابی وضعیت جسمی، روانی ، محیطی ، تغذیه و داروهای مصرفی ؛ برنامه ویژه سالمند شما را براساس موارد فوق بصورت اختصاصی تنظیم و در اختیار خانواده قرار خواهد داد.