دریافت تندیس کارآفرین برتر حوزه خدمات پزشکی کشور در سال 93توسط مرکز پرستاری نوین 

گامی دیگر در عرصه خدمات برتر به مشتریان

خدمات پزشکی در منزل - نوین پرستاری

 ما همواره در کنار شما و همراه شما هستیم ؛ 

 ...از اینکه ما مشاور سلامتی شما هستیم بسی خرسندیم

...................................................................................................................................

آیا می دانید

پدیده افزایش جمعیت سالمندان

یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی وبهداشتی

.در قرن بیست و یکم به شمار می رود

...................................................................................................................................

......... «  مــرکز ارائه خـدمات پزشــکی و پرســتاری در منـــزل نـــوین  ».............

 دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت بهداشت

       دریافت جایزه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا(EBCL) در سال 2015 .م 

(معتبرترین مدرک مدیریتی جهان)

دریافت جایزه شهرت برند سوئیس ( زاگرب ـ کرواسی ( در سال 2015 .م

مرکز مشاوره پرستاری نمونه وزارت بهداشت در سال 1394  

 ISO/IEC 17024:2012   دارای گواهی نامه

کارآفرین برترحوزه سلامت سال 1393 

دارای نشان رضایتمندی مشتری